Responsabilitat Social

Contribució activa i voluntària de les empreses al millorament social, econòmic i ambiental

HPS segons la Norma SA 8000:2001 de Gestió Ètica valora cada cop més el compromís de l’organització amb la garantia respecte als entorns de treball justos i equitatius i a les pràctiques comercials transparents.Responsabilidad_Social

Tots el punts, que es mostren a continuació, són d’obligada aplicació tant al personal de Home Personal Services, com al personal de totes les seves Franquícies, així com a tots els llocs de treball gestionats per les franquícies a casa dels clients.

De tal manera és aplicable als nostres proveïdors, pel que no s’establiran relacions comercials amb ninguna empresa que no comparteixi aquests valors.

El sistema de gestió d’HPS ha estat avaluat i certificat en quan al compliment dels requisits de la norma SA 8000:2001 per les següents activitats:

 • Serveis de gestió, coordinació i assistència al franquiciat
 • Disseny i realització de cursos de formació
 • Comercialització i prestació de serveis de personal domèstic en la xarxa de franquícies.

HPS segons la Norma SA 8000:2001 de Gestió Ètica té en compte tot el relacionat a les condicions de treball i de manera específica el referent a:

 • Treball Infantil: No s’utilitza ni s’encoratja en cap concepte el treball infantil, entès com a edat mínima per accedir al lloc de treball, els 18 anys.
 • Treball forçat: El lloc de treball és voluntari. Es paga al treballador pel treball realitzat.
 • Llibertat d’Associació i Dret a la Contractació Col·lectiva: Es respecta el dret de pertànyer a associacions o sindicats.
 • Salut i seguretat: En cap concepte es demana al personal que deixi dipòsit o identificació alguna com a condició prèvia per treballar a l’empresa. S’assegura que el lloc de treball sigui segur i higiènic. Es realitza formació en matèria de Seguretat i Higiene per afavorir la prevenció dels riscos laborals davant la correcció.
 • Discriminació: Es promou un ambient lliure de discriminació i es tracta a les persones amb respecte i dignitat.
 • Pràctiques Disciplinàries: Està prohibit el càstig corporal, o l’abús. Es respecta la integritat emocional, mental i física de les persones.
 • Hores de Treball: Es vetlla pel compliment de les lleis aplicables quant a l’horari laboral.
 • Remuneració: Es remunera al personal complint sempre amb les lleis aplicables i per sobre del salari mínim interprofessional.