Qualitat i Innovació

MODEL DE QUALITAT EFQM

El Model Europeu d’Excel·lència Empresarial, conegut com a Model EFQM està patrocinat per la European Foundations for Quality Management i la Comissió de la UE, base del Premi Europeu a la Qualitat.

El Model EFQM és un model no normatiu, on el concepte fonamental és l’autoavaluació basada en una anàlisi detallada del funcionament del sistema de gestió de l’organització usant com a guia els criteris del model.d7

Això no suposa una contraposició a altres enfocaments (aplicació de determinades tècniques de gestió, normativa ISO, normes industrials específiques, etc.), sinó més aviat la integració dels mateixos en un esquema més ampli i complet de gestió.

La utilització sistemàtica i periòdica del Model EFQM per part de l’equip directiu permet a aquest l’establiment de plans de millora basats en fets objectius i la consecució d’una visió comuna sobre les metes a aconseguir i les eines a utilitzar. O sigui, la seva aplicació es basa en la comprensió profunda del model per part de tots els nivells de direcció de l’empresa i l’avaluació de la situació de la mateixa en cadascuna de les àrees.

El Model EFQM consta de dues parts:

A) Un conjunt de criteris d’excel·lència empresarial que abasten totes les àrees del funcionament de l’organització.

B) Un conjunt de regles per avaluar el comportament de l’organització en cada criteri. Hi ha dos grups de criteris:

– Els Resultats (Criteris 6 al 9) representen el que l’organització aconsegueix per en cadascun dels seus actors (Clients, Empleats, Societat i Inversors).

– Els Agents (Criteris 1 al 5) són aspectes del sistema de gestió de l’organització. Són les causes dels resultats. Per a cada grup de criteris hi ha un conjunt de regles d’avaluació basades en la trucada “lògica REDER”. Els resultats han de mostrar tendències positives, comparar-se favorablement amb els objectius propis i amb els resultats d’altres organitzacions, estar causats pels enfocaments dels agents i abraçar totes les àrees rellevants.

Els agents han de tenir un enfocament ben fonamentat i integrat amb altres aspectes del sistema de gestió, la seva efectivitat ha de revisar-se periòdicament per aprendre i millorar, i han d’estar sistemàticament desplegats i implantats en les operacions de l’organització.

HPS ha estat premiada pel lideratge clar en la direcció, l’ús que ha fet de les noves tecnologies de gestió dels processos, la clara definició del seguiment de mercat al com es dirigeix i el plànol d’expansió basat en franquícies.

Així mateix, HPS disposa d’una plataforma informàtica que suporta tota la gestió i permet definir un model de simulació de negoci. “Gràcies a la reingeniería de processos que duem a terme amb només quatre treballadors, hem doblegat el volum del nostre negoci en cinc anys” Paraules del Sr. Ramón Martínez.

HPS, ha aconseguit en el transcurs d’uns tretze d’existència, dignificant una activitat professional que fins ara estava poc valorada pel conjunt de la societat.

Tornar