La nostra Filosofia Corporativa

Pretenem aconseguir la satisfacció dels nostres clients mitjançant una gestió excel·lent de nostres serveis

MISSIÓ

La nostra missió és aconseguir la satisfacció dels nostres clients, en tot allò relacionat amb l’àmbit de servei domèstic, seleccionant, formant i tramitant tota la seva relació laboral i fiscal, perquè estigui en tot moment dins del marc legal vigent. HPS vol proporcionar als seus clients una qualitat de vida, mitjançant una excel·lent gestió dels seus serveis domèstics.

VISIÓ

Ser una empresa model del servei domèstic i líder del mercat en aquest sector, amb vocació Europea a través de l’expansió pròpia i de les franquícies. HPS es compromet a mantenir una política d’inversions i desenvolupament, per ser pionera, en tot allò que ajudi a la millora de la professionalitat del sector.

VALORS PRINCIPALS DE HPS HPS defineix com a VALORS principals, els que han de regir els criteris de les activitats diàries de la nostra organització, els següents:

Honestedat: Serem honests amb el clients i l’empleada de la llar, en l’explicació de tota la normativa legal, laboral i fiscal que correspongui a cada moment.

Honradesa: Serem honrats amb el client i l’empleada de la llar, en l’explicació total de la normativa legal, laboral i fiscal que correspongui a cada moment.

Implicació: Estarem implicats amb les necessitats dels clients i les de les empleades de la llar, perquè siguin relacions fluïdes i fructuoses.

Esforç i constància: Treballarem amb esforç i constància per aconseguir la satisfacció dels nostres clients vers els serveis rebuts.

Legalitat: En tot moment serem molt respectuosos amb la legalitat vigent en tot allò concernent a les obligacions i normatives que regulen el servei domèstic.

Transparència: Mantindrem sempre una política de transparència total cap al client, l’empleada de la llar, les institucions, els organismes oficials, etc.

Eficàcia: Ens comprometem a ser eficaços i puntuals en tots els tràmits i gestions relacionades amb l’agència, el client i l’empleada de la llar.

Professionalisme: Adequarem tots els nostres passos a la millora professional del sector, ajudarem a formar-se i desenvolupar-se a tota persona on l’objectiu sigui aconseguir la professionalitat en el sector domèstic.

Discreció: Mantindrem amb total discreció tot allò referent als clients i a les empleades de la llar.

CODI ÈTIC

L’empresa sempre ha tingut consciència dels compromisos i ha volgut fer-los extensius a totes les persones i organitzacions amb qui es treballa, col·labora i coopera. Per tal d’alinear les polítiques de Responsabilitat Social, s’ha treballat en els següents pilars estratègics:

1-Treballar per a la millora constant del Benestar de les Persones.

2-Treballar per a la integració de les persones nouvingudes i la dignificació del servei domèstic.

3-Difusió de valors i sensibilització empresarial, cooperant amb el territori i procurant un retorn a la societat.

Casa limpia